Provoz MŠ a ZŠ od 12. 4. 2021

Dle příslušných nařízení je provoz MŠ od 12. 4. 2021 zatím pouze pro děti s povinnou školní docházkou a pro děti rodičů IZS a vybraných profesí:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Testování:

· testování 2x týdně, děti + zaměstnanci

· V pondělí a ve čtvrtek. Dítě, které se v testovací dny do mateřské školy a základní školy nedostaví, bude testováno první den nástupu.

· V případě, že nový pracovní týden nezačíná pondělkem, bude testování provedeno v první pracovní den v týdnu.

· K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

· Dítě nemůže být k účasti na testování nuceno. Důsledkem je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, možnost podpory vzdělávání (pracovní listy…) – dle domluvy.

· Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

· Výsledek testu bude zaznamenán do příslušného týdenního seznam

Organizační pokyny:

· Ve vstupním vestibulu, zákonný zástupce dítěte zazvoní do ZŠ do MŠ vstoupí a dle instrukcí zaměstnanců provede stěr a vyhodnocení testu.

· Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy je testovanému dítěti vykonáván odběr.

· V případě negativního testu odchází do budovy MŠ nebo ZŠ a šatny, pak předá dítě zaměstnanci školy.

· V případě pozitivního testu bezodkladně dítě v doprovodu zákonného zástupce odchází z vestibulu ven. Pozitivní test v MŠ a ZŠ rodič nahlásí dětskému lékaři, se kterým zkonzultuje další postup.

· V případě, že ve vestibulu nebude možno dodržet dvoumetrové rozestupy, zákonní zástupci vyčkají venku na vyzvání ke vstupu.

Hygienická pravidla:

· Desinfekce rukou při vstupu do budovy, mytí rukou dětí před vstupem do třídy

· Častější mytí rukou a dezinfekce rukou dle potřeby

· Pravidelná dezinfekce klik, vypínačů, umýváren, stolečků…

· Dezinfekce pomůcek, hraček…

· Časté větrání