Provoz MŠ a ZŠ od 12. 4. 2021

Dle příslušných nařízení je provoz MŠ od 12. 4. 2021 zatím pouze pro děti s povinnou školní docházkou a pro děti rodičů IZS a vybraných profesí:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Testování:

· testování 2x týdně, děti + zaměstnanci

· V pondělí a ve čtvrtek. Dítě, které se v testovací dny do mateřské školy a základní školy nedostaví, bude testováno první den nástupu.

· V případě, že nový pracovní týden nezačíná pondělkem, bude testování provedeno v první pracovní den v týdnu.

· K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

· Dítě nemůže být k účasti na testování nuceno. Důsledkem je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, možnost podpory vzdělávání (pracovní listy…) – dle domluvy.

· Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

· Výsledek testu bude zaznamenán do příslušného týdenního seznam

Organizační pokyny:

· Ve vstupním vestibulu, zákonný zástupce dítěte zazvoní do ZŠ do MŠ vstoupí a dle instrukcí zaměstnanců provede stěr a vyhodnocení testu.

· Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy je testovanému dítěti vykonáván odběr.

· V případě negativního testu odchází do budovy MŠ nebo ZŠ a šatny, pak předá dítě zaměstnanci školy.

· V případě pozitivního testu bezodkladně dítě v doprovodu zákonného zástupce odchází z vestibulu ven. Pozitivní test v MŠ a ZŠ rodič nahlásí dětskému lékaři, se kterým zkonzultuje další postup.

· V případě, že ve vestibulu nebude možno dodržet dvoumetrové rozestupy, zákonní zástupci vyčkají venku na vyzvání ke vstupu.

Hygienická pravidla:

· Desinfekce rukou při vstupu do budovy, mytí rukou dětí před vstupem do třídy

· Častější mytí rukou a dezinfekce rukou dle potřeby

· Pravidelná dezinfekce klik, vypínačů, umýváren, stolečků…

· Dezinfekce pomůcek, hraček…

· Časté větrání

Den otevřených dveří a zápis do ZŠ

Den otevřených dveří bude pouze v rámci individuálních komentovaných prohlídek. Pokud budete chtít naši školu navštívit, kontaktujte ředitelku školy na tel. čísle 734 384 426.

Zápis do 1. třídy

Zápis letos proběhne opět distanční formou. Počet přijímaných dětí do 1. ročníku je 7. Máme také po 2 volných místech do 2. a 3. ročníku.

Zapisovat se bude možné od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021. Osobně je možno přijít s dokumenty a pohovoru o studiu ve dnech 7. 4. a 16. 4. od 9.00 do 12.00, od 14.00 do 15.00h. po předchozí tel. domluvě, abychom zajistili nařízená hygienická opatření.

Podat přihlášku bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole lze datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, případně osobně do školy nebo poštou.

Osobní přítomnost dětí u zápisu se bude řídit aktuální epidemiologickou situací. Lze se domluvit na individuálním setkání.

Zapisovány budou děti, které k 31. 8. 2021 dovrší šestý rok věku a děti, jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. S sebou přineste: vyplněný zápisový lístek – naleznete zde v sekci dokumenty – přihlášky, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, pokud budete žádat o odklad – doporučení ŠPZ a pediatra, vyplněnou žádost o odklad.