Principy montessori pedagogiky v mš

Jak to u náš chodí?

Mateřská škola má kapacitu 35 dětí rozdělených do dvou tříd ( 2-3 let a 3-7 let). Ve třídě 3-7 let bývá zhruba 27 dětí a v jednu chvíli vždy 2 průvodkyně ( dohromady 3 průvodkyně)

Snažíme se o to, aby se děti v našem prostředí cítily bezpečně a mohly tak přirozeně rozvíjet svůj potenciál.

Tomu napomáhají rituály ( pozdrav, elipsa, pomůcky na svých místech, pravidla, odpolední klid,…)

Pravidla jsou daná a naším cílem je, aby je dítě respektovalo. Ve školce chodíme pomalu, mluvíme tak, abych nerušil ostatní děti při aktivitách. Mohu si vybrat, kde si hraju a s čím. Když si nevím rady, pomůže mi s výběrem průvodce.

Třída montessori je rozdělena do 5 oblastí – praktický život, smyslová výchova, poznáváme svět, jazyková a matematická oblast. Jednotlivé oblasti jsou vybaveny pouze montessori materiálem, který naplňuje zásady montessori pedagogiky. Postupujeme vždy od kontkrétního k abstraktnímu, důležitá je práce rukou a pohyb celého těla.

Celé prostředí neustále zdokonalujeme tak, aby děti byly, co nejvíce samostatné.  Např. když vylijí čaj, aby věděly , kam jít pro hadru, co s ní potom udělat. Aby měly co možná nejvíce věcí v dosahu a mohly se tak samostatně obsluhovat bez potřeby zavolat dospělého. Chceme, aby se děti nebály zeptat nebo vyjádřit svůj názor, aby byly schopny kompromisu, aby se snažily řešit problém nenásilně.

Přátelské atmosféře napomáhá nesoutěživost, vstřícnost, důslednost a klidný přátelský tón v hlase. Máme na paměti i to, že pokud něco po dítěti chci, tak bych to měl dělat taky tak, což není vždy jednoduché. Jelikož si to uvědomujeme, pracujeme především na sobě, abychom byly dobrý příklad pro naše děti.

Ráno si podáváme ruku na pozdrav, podíváme se vzájemně do očí – zajistí to bližší kontakt.

Děti se postupně orientují v prostoru i a v pravidlech a začnou je lákat jednotlivé pomůcky a chtějí zkoušet, k čemu jsou určeny. Postupně a časem se jejich koncentrace prodlužuje a prohlubuje. Říká se tomu polarizace pozornosti. Pro průvodce je chvíle koncentrace posvátná a snaží se, aby nebyla ničím a nikým přerušena. Je známo, že učení probíhá pouze, když je mysl koncentrovaná. Pozornost však nelze nařídit, vychází z vnitřní motivace. Průvodce u první manipulace s pomůckou dělá tzv. prezentace, které jsou velmi pomalé a obřadné. Někdy je problém děti něčím zaujmout, namotivovat a rozeznat jejich senzitivní fáze. Jsme rádi, když nám někdy řeknete, co nejvíce vaše dítě doma dělá, co ho zajímá.

Abychom našli tu správnou cestu k jednotlivým dětem, denně si zapisujeme, co kdo dělal, následně konzultujeme, vyhodnocujeme, co mu to dalo, zda se tím něco učil, kam postoupil, případně potom dítě motivujeme na vyšší level nebo podobnou aktivitu. Je to velká cesta a musíme brát v potaz i momentální psychické a zdravotní rozpoložení, rodinné zvyky a zázemí. Některé děti mají i tendence nedělat nic, případně dělat to, co je velmi nenáročné a nemá motivaci chtít se něco naučit.

Svačinu si děti chystají z části samy – mažou si, kladou na chleba, krájí, následně umyjí a utřou po sobě nádobí, které je však ještě následně z hygienických důvodů umyto v myčce.

Klademe mimo jiné důraz na praktické věci, které mohou za prvé rozvíjet a zdokonalovat v pomůckách na to určených, ale především v tom běžném životě – uklidit si po sobě, obsloužit se, obléct se. Ale i za pomůckami v praktickém životě se např. skrývá nácvik ke čtení a psaní ( úchopy, uvolňování zápěstí, řazení z leva doprava, koncentrace, vůle, apod.)

Elipsa je takový náš obřad. Není každý den. Po linii může chodit dítě kdykoliv během dne a učí se tak rovnováze a opět trénuje koncentraci. Avšak v naší školce je elipsa i prostor pro povídání, sdílení, zpívání cvičení ticha. Také zde řešíme konflikty a zdvořilostní lekce.

Ven chodíme téměř za všech okolností, na zahradě se věnujeme naší zahrádce, necháváme dětem i volnost pro jejich napodobivé hry, často chodíme na procházku a vždy dle daného tématu volíme cíl. Nechybí návštěvy knihovny, Flemmichovy vily, divadla, ale hlavně přírody.

Dle třídního vzdělávacího plánu máme vždy zastřešující téma roku a dále jednotlivá měsíční témata, která zpracováváme do jednotlivých vzdělávacích oblastí. Není však na škodu, pokud se od tématu odkloníme a věnujeme se případně něčemu zrovna aktuálnímu.

Odpoledne odpočíváme u pohádky, kterou čteme, věnujeme se předškolákům, individuálně se věnujeme jednotlivým dětem, hrajeme společenské hry, pohybové, pokračujeme v práci s montessori materiálem, ukazujeme další prezentace.

Na závěr –

Věřte svým dětem, dejte jim více zodpovědnosti, zapojte je do běžných denních činností, nedělejte za ně věci, které by již zvládly.