Ve spolupráci s Dětským studiem Racek startují Montessori dílničky, více informací o průběhu viz níže

MONTESSORI DÍLNIČKY

PROGRAM PRO DĚTI S RODIČI

Montessori dílničky jsou určeny dětem od 2 do 3 let a jejich rodičům, kteří mají zájem o Montessori pedagogiku. Program probíhá v připraveném prostředí, které je přizpůsobeno potřebám dětí s ohledem na jejich vývojové fáze.

Děti se postupně učí práci s pomůckami, které jsou navrženy tak, aby rozvíjely jejich schopnosti v daném věkovém období. Přínosný je pro děti také pobyt v kolektivu, přestože ještě s vrstevníky tolik spolupracovat nepotřebují. Přirozeně se tvoří vzájemný respekt a pozorování druhých také přispívá k jejich rozvoji. Velký důraz klademe na sebeosbluhu a péči o prostředí. Dítě tak zažívá úspěch, že zvládlo danou aktivitu samo, bez zásahu dospělých.

Děti se cítí bezpečně v přítomnosti svých nejbližších. Proto má Vaše přítomnost v programu nepostradatelnou roli. Máte možnost rozvíjet spolupráci s Vaším dítětem, kdy se na sebe navzájem naladíte a budete si užívat chvíle tady a teď.

Průvodkyně v Montessori dílničce dětem i Vám ráda předvede ukázky práce s pomůckami a zodpoví Vaše dotazy. Postará se také o to, abyste se u nás cítili příjemně.

Doporučujeme Vám (ideálně ještě před započetím docházky), abyste se seznámili s principy Montessori pedagogiky.

Součástí Vaší účasti na Montessori dílničkách je také úvodní schůzka (bez dětí), kde si společně povíme, co nás bude čekat, pohovoříme o principech Montessori pedagogiky, zodpovíme dotazy. Informativní schůzka proběhne v úterý 29. 3. 2022. Scházet se budeme každé úterý v 10.15 hodin.

PROGRAM

  • individuální práce s Montessori pomůckami pod vedením zkušené průvodkyně
  • péče o prostředí
  • sebeobsluha
  • výtvarné aktivity
  • skupinové aktivity – povídání, zpěv, tanec, apod.
  • příprava svačiny

SVAČINA

Děti u nás dostanou svačinku, kterou si mohou samy připravit. Občas zařadíme v programu i společné pečení jednoduchého moučníku, sušenek, apod.

Po celou dobu jsou dětem i Vám k dispozici džbánky s vodou, čajem nebo ovocnými šťávami.

Pro rodiče je k dispozici čaj i káva.

DÉLKA PROGRAMU A CENA

Program je koncipován jako cyklus 6 setkání + 1 náhrada.  Délka lekce je 75 minut. Cena jedné lekce je 200,- Kč v případě přihlášení na celý cyklus. Cena jednorázové lekce je 250,- Kč. V ceně je zahrnuta svačinka. V případě zájmu o program je potřeba částku uhradit v hotovosti na recepci Dětského studia Racek, nejpozději do 28. 3. 2022.

PŘIHLÁŠOVÁNÍ

Přihláškabude k dispozici v tištěné formě na recepci Dětského studia Racek.

KAPACITA

V jedné skupině je maximální počet 6 dospělých a 6 dětí + průvodkyně.

KDO VÁS BUDE V DÍLNIČKÁCH PROVÁZET?

Sandra Mruzová lektorka a koordinátorka Montessori programů pro rodiče s dětmi

Sandra vystudovala Pedagogycké lyceum na Střední pedagogické škole v Krnově, poté nastoupila studium Učitelství pro MŠ na Ostravské univerzitě v Ostravě a také Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Pracovala v MŠ a ZŠ Brantice jako učitelka MŠ i ZŠ. Po několika letech praxe objevila

Montessori pedagogiku, ve které našla zalíbení a začala se o ni více zajímat. Nastoupila jako průvodkyně v 1. trojročí ZŠ Nový svět v Opavě a současně zahájila studium Montessori kurzu pro věk 6-12 let ve společnosti Montessori ČR v Praze. Po mateřské dovolené nastoupila v MŠ Klíček jako průvodkyně pro děti ve věku 3-6 let. S nástupem začala studovat Montessori kurz pro věk 3-6 let ve společnosti Montessori ČR. V současné době se věnuje nejmladším dětem ve věku 2-3 let a nastoupila kurz pro věk 0-3 ve společnosti Montessori ČR v Praze. Ve volném čase ráda tráví čas se svou rodinou, miluje přírodu, tvoří, čte a pracuje na svém osobním rozvoji.

V případě potřeby se můžete obrátit přímo na lektorku na telefonním čísle 773 282 807 (po 13. hodině) nebo na e-mailové adrese mruz.san@gmail.com.

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Mateřská škola je nyní uzavřena z důvodu výskytu covid. Třída 3-6 bude opět otevřena v pondělí 8.11. 2021. Třída 2-3 bude otevřena až 18.11. Další informace sledujte na svých emailových adresách ( v případě, že vám žádný mail nepřišel, volejte na číslo 702273589, nebo se obraťte na ředitelku školy)

TESTOVÁNÍ DĚTÍ OD 3.5. 2021

Od 3. května 2021 bude dle nařízení vlády č.j.: MZDR 14592/2021 -8 MIN/KAN ze dne 30.4.2021 probíhat testování dětí pouze 1 x týdně, vždy v pondělí. Pokud dítě nastoupí jiný den, bude testováno v den příchodu do školy, školky.

Provoz MŠ a ZŠ od 12. 4. 2021

Dle příslušných nařízení je provoz MŠ od 12. 4. 2021 zatím pouze pro děti s povinnou školní docházkou a pro děti rodičů IZS a vybraných profesí:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Testování:

· testování 2x týdně, děti + zaměstnanci

· V pondělí a ve čtvrtek. Dítě, které se v testovací dny do mateřské školy a základní školy nedostaví, bude testováno první den nástupu.

· V případě, že nový pracovní týden nezačíná pondělkem, bude testování provedeno v první pracovní den v týdnu.

· K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

· Dítě nemůže být k účasti na testování nuceno. Důsledkem je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, možnost podpory vzdělávání (pracovní listy…) – dle domluvy.

· Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

· Výsledek testu bude zaznamenán do příslušného týdenního seznam

Organizační pokyny:

· Ve vstupním vestibulu, zákonný zástupce dítěte zazvoní do ZŠ do MŠ vstoupí a dle instrukcí zaměstnanců provede stěr a vyhodnocení testu.

· Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy je testovanému dítěti vykonáván odběr.

· V případě negativního testu odchází do budovy MŠ nebo ZŠ a šatny, pak předá dítě zaměstnanci školy.

· V případě pozitivního testu bezodkladně dítě v doprovodu zákonného zástupce odchází z vestibulu ven. Pozitivní test v MŠ a ZŠ rodič nahlásí dětskému lékaři, se kterým zkonzultuje další postup.

· V případě, že ve vestibulu nebude možno dodržet dvoumetrové rozestupy, zákonní zástupci vyčkají venku na vyzvání ke vstupu.

Hygienická pravidla:

· Desinfekce rukou při vstupu do budovy, mytí rukou dětí před vstupem do třídy

· Častější mytí rukou a dezinfekce rukou dle potřeby

· Pravidelná dezinfekce klik, vypínačů, umýváren, stolečků…

· Dezinfekce pomůcek, hraček…

· Časté větrání